İHALE İLANI
GÜÇLÜKONAK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
           Güçlükonak İlçesine Bağlı 16 Köy ve Mezralarının Haşere İle Mücadele ve İlaçlama Hizmet ve Mal Alım İşi Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Açık ihale usulü ile ihale yapılacaktır. Güçlükonak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelerin tamamı köylerden oluştuğu için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, işi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
a) Adı
 
: Güçlükonak Köylere Hizmet Götürme Birliği
a) Adresi
: Güçlükonak Hükümet Konağı Güçlükonak/Şırnak
b) Telefon ve faks numarası
: 486 681 3100 - 486 681 3150(faks)
c) Elektronik posta adresi
2 - İhale konusu yapım işinin
 
a) Niteliği, türü ve miktarı
:İlçemize bağlı 16 Köy ve mezralarının 60 takvim gün süreyle Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmet ve Mal alımı
b) Yapılacağı yer
: Güçlükonak ilçesine bağlı köyler ve mezraları
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 (Üç) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 60(altmış) takvim günüdür.
3 - İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
: Güçlükonak Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Tarihi ve saati
: 11/06/2019         14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik pota adresi,
4.1.2.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.3. SGK ve Bağlı Bulunduğu Vergi dairesinden mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş borcu olmadığına dair belgenin ihale tarihi itibari ile son 15 gün içinde alınmış olması gerekir.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat (verilecek teklifin en az %3’ü teminat mektubu veya idarenin hesabına yatırdığına dair banka dekontu.(Hesap Numarası: T.C. Ziraat Bankası Güçlükonak Şubesi 2714-29137699-5049)
4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7. 1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.1.9. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.11. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onay suretleri kabul edilecektir. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak "Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmet Alımı" işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhalede fiyat farkı ödenmeyecektir.
6 -  İhale tüm isteklilere açıktır. Köylere hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12.maddesinde sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamaz.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanın satın alındığına dair belge (İhale dokümanını Köylere Hizmet Götürme Birliği Güçlükonak adresinde görülebilir ve idarenin T.C. Ziraat Bankası Güçlükonak Şubesindeki 2714 29137699-5049 nolu hesabına 750,00 (yediyüzelli) Türk Lirası yatırdığına dair dekont karşılığında aynı adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Güçlükonak Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine elden teslim edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar geçersizdir.
9-  İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İdare bu iş için %30 iş artışı veya azalışı,   ihalede yapılan kırım oranında yüklenici firmaya yaptırabilir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- 26506 Sayılı K.H.G.Birliği ihale yönetmeliğinin 11.ve 12 maddelerinin ilgili bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
14-Birlik, iş bu ihalede Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmenliği uygular. Birlik, İhaleyi yapıp yapmamakta ve işin yeniden ihaleye çıkarılmasına yetkilidir.
DİĞER HUSUSLAR: İhale İlanında belirtilmeyen hususlar CD ortamında verilen İdari ve Teknik Şartnamede yazılı hususlar dikkate alınmaktadır. 29.05.2019
Dr. Serhat DOĞAN
        Kaymakam
     Birlik Başkanı