ŞIRNAK İLİ GÜÇLÜKONAK İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İHALE İLAN METNİ
 
            GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının İlçemize tahsis ettiği ödenek çerçevesinde, Bölgemizde Arıcılığı yaygınlaştırmak üzere 30 Kişiye verilmek üzere toplamda 900 Adet Arılı Kovan (İki Katlı) İlçemiz merkez ve bağlı köylerine Arılı kovan malzeme alım işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
            Güçlükonak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Mahalli İdare Birlikleri kapsamında olduğundan, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhale işlemleri Birliğe ait Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
 
1-İDARENİN                                               :
a) Adresi                                            : Güçlükonak Kaymakamlığı 3.kat. KHGB Başkanlığı Güçlükonak
b) Telefon – Fax No.                         : 486 681 3100 – 486 681 3150
c) Elektronik Posta Adresi                 : esen47@hotmail.com
2-İHALE KONUSU MALIN                      :
a)Niteliği, Türü ve Miktarı                 : 30 Kişiye verilmek üzere toplam 900 Adet Arılı Kovan (İki Katlı)
b) Teslim Yeri                                     : İdarenin belirlediği yer/yerlere istenilen miktarlarda teslim edilecektir. 
c) Teslim Tarihi                                  : Sözleşme imzalandığı günü takip eden 3 (üç) takvim gün içinde işe başlanır. Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasına müteakip arılı kovan malzemeleri teslim süresi olan 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde teslim edecektir.
3-İHALENİN            :
a) Yapılacağı Yer                               : Güçlükonak Kaymakamlığı toplantı salonu
b) Tarih ve Saati                                 : 26/04/2018 saat:11:00
 
4-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Teklifler Küçük bir zarf içerisinde olacak şekilde ikinci büyük zarfın içinde idareye teslim edilecektir.)
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat (verilecek teklifin en az %3’ü) teminat mektubu veya idarenin hesabına yatırdığına dair banka dekontu. (Hesap Numaramız: T.C.Ziraat Bankası Güçlükonak Şubesi 2714-29137699-5051)
4.1.5. İdari Şartnamenin 10.maddesinin a,b,c,d,e,f,g,h,i ve j bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname
4.1.6 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İsteklinin, son onbeş yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur. Bu iş deneyim belgelerinin daha önce Arıcılık işi ile iştigal olan, Arıcılık alım/satımı veya ticareti yapmış olduğunu gösteren belge olması zorunludur.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
a)Şirket veya gerçek işletme sahibinin Arıcılık sertifikasına sahip olması gerekir.
b)Şirket veya gerçek işletme sahibinin Mal alım süresince Arıların kontrolünü yapması için arıcılık yüksek meslek okulu bölümünde mezun veya veteriner hekim bulunduracağına dair taahhütname
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1) ihale dokümanının satın alındığına dair belge (İhale dokümanını köylere Hizmet Götürme Birliği Güçlükonak adresinde görülebilir ve İdarenin T.C. Ziraat Bankası Güçlükonak Şubesindeki 2714 29137699-5051 nolu hesabına 2.500,00 TL yatırdığına dair dekont karşılığında aynı adresten temin edebilirler.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güçlükonak Hükümet Konağının 3. Katında bulunan Güçlükonak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına elden teslim edilecektir.
( Posta vasıtasıyla yapılan talepler kayda alınmayacaktır.)
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğini uygular. Kamu İhale Kanuna’na tabi değildir. Birlik İhaleyi yapıp yapmamakta ve işin yeniden ihaleye çıkarılmasına da yetkilidir.